II sesja Rady Miejskiej Oty? odb?dzie si? w dniu 29 listopada 2018 r. o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urz?du Miejskiego w Otyniu.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz?dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.)

zwo?uj? II sesj? Rady Miejskiej Oty?, kadencji 2018-2023, ktra odb?dzie si? w dniu 29 listopada 2018 r. o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urz?du Miejskiego w Otyniu

Proponowany porz?dek obrad:

1. Otwarcie II sesji Rady Miejskiej Oty? i stwierdzenie prawomocno?ci obrad.
2. Przyj?cie porz?dku obrad II Sesji Rady Miejskiej Oty?.
3. Informacje Przewodnicz?cego Rady o dzia?aniach podejmowanych w okresie pomi?dzy sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza Otynia z dzia?a? podejmowanych mi?dzy sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7. Projekt uchwa?y Rady Miejskiej Oty? w sprawie: powo?ania Komisji Rewizyjnej.
8. Projekt uchwa?y Rady Miejskiej Oty? w sprawie: wyboru Przewodnicz?cego Komisji Rewizyjnej.
9. Projekt uchwa?y Rady Miejskiej Oty? w sprawie: powo?ania sta?ej Komisji Rolnictwa i Ochrony ?rodowiska.
10. Projekt uchwa?y Rady Miejskiej Oty? w sprawie: wyboru Przewodnicz?cego Komisji Rolnictwa i Ochrony ?rodowiska.
11. Projekt uchwa?y Rady Miejskiej Oty? w sprawie: powo?ania sta?ej Komisji O?wiaty Kultury i Spraw Socjalnych.
12. Projekt uchwa?y Rady Miejskiej Oty? w sprawie: wyboru Przewodnicz?cego Komisji O?wiaty Kultury i Spraw Socjalnych.
13. Projekt uchwa?y Rady Miejskiej Oty? w sprawie: powo?ania sta?ej Komisji Porz?dku Publicznego i Handlu.
14. Projekt uchwa?y Rady Miejskiej Oty? w sprawie: wyboru Przewodnicz?cego Komisji Porz?dku Publicznego i Handlu.
15. Projekt uchwa?y Rady Miejskiej Oty? w sprawie: powo?ania sta?ej Komisji Planu Bud?etu i Finansw.
16. Projekt uchwa?y Rady Miejskiej Oty? w sprawie: wyboru Przewodnicz?cego Komisji Planu Bud?etu i Finansw.
17. Projekt uchwa?y Rady Miejskiej Oty? w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Otynia.
18. Projekt uchwa?y Rady Miejskiej Oty? w sprawie: zmiany uchwa?y bud?etowej Gminy Oty? na rok 2018.
19. Projekt uchwa?y Rady Miejskiej Oty? w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oty? na lata 2018-2022.
20. Wolne wnioski i informacje.
21. Przyj?cie protoko?u z obrad LIX i I Sesji Rady Miejskiej Oty?.
22. Zamkni?cie II Sesji Rady Miejskiej Oty?.
Przewodnicz?ca Rady Miejskiej Oty?
/-/ Aneta Smolicz

                Na podstawie art. 20  ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz?dzie gminnym
                    (t.j. Dz. U. z 2018 r.,  poz. 994 ze zm.) 
            zwo?uj?  II  sesj? Rady Miejskiej Oty?,
kadencji  2018-2023
ktra odb?dzie si? w dniu  29 listopada  2018 r. o godz. 13.30
w sali konferencyjnej Urz?du Miejskiego w Otyniu
Proponowany porz?dek obrad:
1. Otwarcie II sesji Rady Miejskiej Oty?  i stwierdzenie prawomocno?ci obrad.
2. Przyj?cie porz?dku obrad II  Sesji Rady Miejskiej Oty?.
3. Informacje Przewodnicz?cego Rady o dzia?aniach podejmowanych w okresie pomi?dzy sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza Otynia z dzia?a? podejmowanych mi?dzy sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7. Projekt uchwa?y  Rady Miejskiej  Oty? w sprawie: powo?ania Komisji Rewizyjnej.
8. Projekt uchwa?y  Rady Miejskiej  Oty? w sprawie:  wyboru Przewodnicz?cego Komisji Rewizyjnej.
9. Projekt uchwa?y  Rady Miejskiej  Oty? w sprawie: powo?ania sta?ej Komisji Rolnictwa i Ochrony ?rodowiska.
10. Projekt uchwa?y  Rady Miejskiej  Oty? w sprawie: wyboru Przewodnicz?cego Komisji Rolnictwa i Ochrony ?rodowiska.
11. Projekt uchwa?y  Rady Miejskiej  Oty? w sprawie: powo?ania sta?ej Komisji O?wiaty Kultury i Spraw Socjalnych.
12. Projekt uchwa?y  Rady Miejskiej  Oty? w sprawie: wyboru Przewodnicz?cego Komisji O?wiaty Kultury i Spraw Socjalnych.
13. Projekt uchwa?y  Rady Miejskiej  Oty? w sprawie: powo?ania sta?ej Komisji Porz?dku Publicznego i Handlu.
14. Projekt uchwa?y  Rady Miejskiej  Oty? w sprawie: wyboru Przewodnicz?cego Komisji Porz?dku Publicznego i Handlu.
15. Projekt uchwa?y  Rady Miejskiej  Oty? w sprawie: powo?ania sta?ej Komisji Planu Bud?etu i Finansw.
16. Projekt uchwa?y  Rady Miejskiej  Oty? w sprawie: wyboru Przewodnicz?cego Komisji Planu Bud?etu i Finansw.
17. Projekt uchwa?y  Rady Miejskiej  Oty? w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Otynia.
18. Projekt uchwa?y  Rady Miejskiej  Oty? w sprawie: zmiany uchwa?y bud?etowej Gminy Oty? na rok 2018.
19. Projekt uchwa?y  Rady Miejskiej  Oty? w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oty? na lata 2018-2022.
20. Wolne wnioski i informacje.
21. Przyj?cie protoko?u z obrad  LIX i I Sesji Rady Miejskiej Oty?.
22. Zamkni?cie II Sesji Rady Miejskiej Oty?.
     Przewodnicz?ca Rady Miejskiej Oty?
/-/ Aneta Smolicz