LVIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Oty? odb?dzie si? w dniu 30 pa?dziernika 2018 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urz?du Miejskiego w Otyniu.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz?dzie gminnym

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)

zwo?uj? LVIII nadzwyczajn? sesj? Rady Miejskiej Oty?,

ktra odb?dzie si? w dniu 30 pa?dziernika 2018 r. o godz. 15.00

w sali konferencyjnej Urz?du Miejskiego w Otyniu

Proponowany porz?dek obrad:

  1. Otwarcie LVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Oty? i stwierdzenie prawomocno?ci obrad.
  2. Przyj?cie porz?dku obrad LVIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Oty?.
  3. Projekt uchwa?y Rady Miejskiej Oty? w sprawie: utworzenia jednostki bud?etowej pod nazw? ??obek Ba?niowa Kraina w Otyniu.
  4. Zamkni?cie LVIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Oty?.

Przewodnicz?ca Rady Miejskiej

/-/ Aneta Smolicz