Clipboard01

Dnia 03.10.2018r. o godz.18:00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddzia?ami Integracyjnymi w Otyniu (ul. ?eromskiego 3) na sali nr 2, odby?o si? spotkanie organizowane przez Wojewdzki Fundusz Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej
w Zielonej Grze wraz z Ministerstwem ?rodowiska oraz Narodowym Funduszem Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej dotycz?ce realizacji Programu priorytetowego Czyste Powietrze.

Podstawowym celem Programu priorytetowego Czyste Powietrze jest poprawa efektywno?ci energetycznej i zmniejszenie emisji py?w i innych zanieczyszcze? do atmosfery z istniej?cych jednorodzinnych budynkw mieszkalnych lub unikni?cie emisji zanieczyszcze? powietrza, pochodz?cych z nowo budowanych jednorodzinnych budynkw mieszkalnych.

Osoby zainteresowane pozyskaniem dotacji w ramach programu "Czyste Powietrze" mia?y mo?liwo?? zapoznania si? ze szczeg?owymi wytycznymi dotycz?cymi terminu naborw
i zasad ubiegania si? o dofinansowanie.

Teoretyczna wiedza w powy?szym zakresie jak? przekazali pracownicy Wojewdzkiego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Grze uzupe?niona zosta?a informacjami o odpowiedzi na pytania, jakie pojawi?y si? w trakcie spotkania.


Dla osb zainteresowanych Programem "Czyste powietrze" poni?ej przydatne linki:

Szczeg?owe informacje nt. programu i naboru wnioskw:

https://www.wfosigw.zgora.pl/artykul/aktualnosci-strona-glowna/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-priorytetowego-czyste-powietrze


INFORMACJA O KOORDYNATORZE PROGRAMU WRAZ Z NR TELEFONU:

Pani Ma?gorzata Czapniewska, nr tel.: 68 419 69 22

Sekretariat, nr Tel.: 68 419 69 00

Doradcy Energetyczni:

Pani Sylwia Mazurek, nr tel.:68 419 69 14

Pan Wojciech Por?bski, nr tel.: 68 419 69 10

Pani Anna Sojka, nr tel.: 68 419 69 30


BROSZURA INFORMACYJNA:
https://www.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/mos/Aktualnosci/2018/wrzesien_2018/Czyste_powietrze/Czyste_powietrze_ulotka.pdf

image000000

image000001

image000002

bip

uczen_na_piatke_
uczen_najlepsza
wyrownywanie_szans

Lubuskie warte zachodu

orlik2012
Zwi?zek Mi?dzygminny Eko-Przysz?o??