SYSTEM

Nazwa projektu: Projekt systemowy „Wyrównywanie szans edukacyjnych w Gminie Otyń”

 

Beneficjent

Gmina Otyń


Źródło finansowania

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 (Europejski Fundusz Społeczny).


Wartość projektu

107 768,60 zł


Wartość dofinansowania

107 768,60 zł


Okres realizacji

2012-2013


Opis projektu

W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

I. Zajęcia dodatkowe realizowane w SP Otyń

1) Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją – 140 h/ 10 os.(5K/5M), 2 gr x 5 os.

2) Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 140 h./ 10 os. (5K/5M), 2 gr x 5 os.

3) Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej – 60 h/ 6 os. (3K/3M) 1gr. x 6 os.

4) Zajęcia rozwijające zainteresowanie uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych – 120 h/ 10 os. (5K/5M), 2gr.x5os.

5) Zajęcia rozwijające zainteresowanie uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie – 120 h/ 10 os. (5K/5M), 2gr.x5os.

6) Zajęcia rozwijające zainteresowanie uczniów szczególnie uzdolnionych teatralnie – 180 h/ 24 os. (12K/12M), 3gr.x8os.

7) Zajęcia rozwijające zainteresowanie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie języka niemieckiego – 280 h/ 30 os. (15K/15M), 4 gr.

8) Zajęcia rozwijające zainteresowanie uczniów szczególnie uzdolnionych tanecznie – 120 h/ 12 os. (8K,4M). 2gr x 6os.

Liczebność grup będzie zgodna z założeniami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Zajęcia będą obywały się w szkole bezpośrednio po lekcjach.

Produkty projektu:

140h zajęć dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją

140h zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

60h zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych

120h zajęć rozwijających zainteresowania - nauk matematyczno-przyrodnicze

120h zajęć rozwijających zainteresowania plastyczne

180h zajęć rozwijających zainteresowania teatralne

280 h zajęć rozwijających zainteresowania – j. niemiecki

120 h zajęć rozwijających zainteresowania taneczne

 

II. Zajęcia dodatkowe realizowane w SP Niedoradz

1) Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją – 120 h/ 12 os (8K/4M), 2 gr.x6 os.

2) Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – 180 h/ 10 os. (5K/5M), 3 gr.

3) Zajęcia rozwijające zainteresowanie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie języka angielskiego – 120 h/8 os. (4K/4M), 2gr. x 4 os.

Produkty projektu dla SP Niedoradz:

120h zajęć dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją

180h zajęć logopedycznych

120h zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie języka angielskiego

 

III. Doposażenie bazy dydaktycznej SP Otyń

Produkty:

1 laptop

3 programy komputerowe

6 kompletów pomocy dydaktycznych (szczeg.opis w budżecie, poz. 22-27)

1 zestaw nagłaśniający (szczeg.opis w budżecie, poz. 16-21)

 

IV. Doposażenie bazy dydaktycznej SP Niedoradz

Produkty:

1 laptop

2 programy komputerowe

 

Cele i efekty projektu

Cel główny projektu: Wsparcie w okresie realizacji projektu indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych w Niedoradzu i Otyniu funkcjonujących w gminie Otyń, dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych.

Cele szczegółowe projektu:

 

Zapewnienie każdemu dziecku, objętemu wsparciem w ramach projektu, oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej, zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi, w okresie do końca realizacji projektu.

Stworzenie warunków w szkołach objętych wsparciem, umożliwiających i wspomagających indywidualna pracę nauczyciela z uczniem, poprzez wyposażenie bazy szkoły w niezbędne materiały dydaktyczne w okresie do końca realizacji projektu.

Zminimalizowanie specyficznych trudności w uczeniu uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Otyń, w wyniku realizacji projektu dotyczącego indywidualizacji

Zwiększenie dostępności do zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych


    POKL

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

bip

uczen_na_piatke_
uczen_najlepsza
wyrownywanie_szans

Lubuskie warte zachodu

orlik2012
Związek Międzygminny Eko-Przyszłość