Karta informacyjna przedsięwzięcia


zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3 października 2008r.

o udostępnianiu informacjio środowisku i jego ochronie,


udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.

/W punkcie tym należy wskazać na rodzaj przedsięwzięcie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397), jego podstawowe parametry techniczne (wymiary, średnice, moc itp.), a także usytuowanie (np. względem istniejącej zabudowy)/


2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu

budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania

i pokrycie szatą roślinną.

/W punkcie tym należy m.in. podać gabaryty planowanych obiektów budowlanych wraz ze wskazaniem jaki procent powierzchni działki zostanie wyłączony z powierzchni biologicznie czynnej (zabudowany). Ponadto wskazane jest także porównanie dotychczasowego użytkowania terenu z planowanym jego zagospodarowaniem. Należy opisać też szatę roślinną w granicach  nieruchomości, a także wskazać, czy w ramach prowadzonych prac planuje się zniszczenie szaty roślinnej (np. wycinkę drzew – jakich, ile, na jakiej powierzchni itp.)/

3. Rodzaj technologii

/W punkcie tym należy opisać technologię, jaka zostanie zastosowana do realizacji przedsięwzięcia. Dotyczy on  tylko niektórych przedsięwzięć (instalacji)./


4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia

/W punkcie tym należy przedstawić informacje o ewentualnych wariantach planowanego przedsięwzięcia.
Należy przy tym podkreślić, że w przypadku, kiedy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach będzie przeprowadzana ocena oddziaływania na środowisko - konieczne będzie szczegółowe opisanie analizowanych wariantów planowanego przedsięwzięcia (w raporcie o oddziaływaniu na środowisko), uzasadnienia ich wyboru i określenia ich przewidywanego oddziaływania na środowisko. Będzie to dotyczyło m.in. przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia (tzw. wariantu zerowego), rozwiązania proponowanego przez wnioskodawcę i jego racjonalnego wariantu, wariantu najkorzystniejszego dla środowiska. Informacje o ww. wariantach powinny uwzględniać także ich przewidywane oddziaływanie obszary Natura 2000. Wariantowanie może dotyczyć aspektów lokalizacyjnych, rodzajów technologii, rozwiązań technicznych, itp., przy czym musi być jasne, które z tych rozwiązań są przedmiotem wniosku./

5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców,

materiałów, paliw oraz energii

Szacunkowe zapotrzebowanie na wodę wynosi:…
Szacunkowe zapotrzebowanie na surowce wynosi:…
Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa wynosi:…
Szacunkowe zapotrzebowanie na energię wynosi:
elektryczną: /…/ kW/MW
cieplną: /…/ kW/MW
gazową: /…/ m3/h

/Informacje tu zawarte będą wynikać zarówno z przyjętej technologii i zaprojektowanej zdolności produkcyjnej, jak również z uzgodnień zawartych pomiędzy wnioskodawcą a zakładem energetycznym, wodociągami, itp. Wskazane jest, aby szczegółowość tych danych była na poziomie założeń do projektu budowlanego lub innej dokumentacji technicznej (operatu wodno-prawnego, projektu prac geologiczno-górniczych itp.)/


6. Rozwiązania chroniące środowisko

/Z punktu widzenia wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach informacje zawarte w tym punkcie będą miały kluczowe znaczenie. Należy tu wskazać w szczególności działania, rozwiązania techniczne czy technologiczne, których zastosowanie ma zapewnić, że oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia nie przekroczy standardów jakości środowiska poza granicami terenu, do którego posiada tytuł prawny inwestor lub nie spowoduje uciążliwości, tam gdzie tych standardów nie ustalono (np. w przypadku odorów). Rozwiązania te muszą być spójne z założeniami projektu budowlanego (lub innych dokumentów, jak operaty wodno-prawne). Oznacza to, że rozwiązania takie jak osłony przeciwhałasowe, wentylacja, elektrofiltry, instalacje do odsiarczania, odazotowania spalin, separatory, osadniki, hermetyzacja obiektu, itp. zostaną tu wymienione, jeśli urządzenia, instalacje czy technologia, która zostaną zastosowane (wskazane później w projekcie budowlanym) może powodować ponadnormatywne oddziaływanie na środowisko
(w przypadku hałasu, zanieczyszczeń powietrza, zanieczyszczeń wód czy pól elektromagnetycznych)/


7. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska

substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących

środowisko

ilość i sposób odprowadzania ścieków bytowych: /…/;
ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych: /…/;
ilość i sposób odprowadzania wód opadowych z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych (parkingi, drogi, itp.): /…/;
rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami (segregacja, gromadzenie w szczelnych pojemnikach): /…/;
ilość, rodzaje zainstalowanych i planowanych urządzeń emitujących hałas, zanieczyszczenia powietrza, odpady, ścieki, pola elektromagnetyczne lub innych elementów powodujących uciążliwości (np. odory): /…/.

/Należy tu uwzględnić konieczność dotrzymania standardów jakości środowiska, a tam gdzie ich nie ustalono, konieczność ograniczania uciążliwości (związanej choćby z odorami)./

8. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko...

/Punkt ten wypełnia się tylko wtedy, gdy zgodnie z Konwencją o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym (Dz. U. z 1999r. Nr 96 poz. 1110) i art. 108 –112 ustawy ooś zachodzą przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.

9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia

16 kwietnia 2004r.o ochronie przyrody znajdujące się w zasięgu

znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia

/W punkcie tym należy odnieść się do wszystkich form ochrony przyrody (parki narodowe, rezerwaty, parki krajobrazowe, pomniki przyrody, obszary Natura 2000, itp.), które znajdują się w pobliżu planowanego przedsięwzięcia lub mogą zostać narażone na jego oddziaływanie. W przypadku obszarów Natura 2000 zawsze należy wskazać odległość, w której znajdują się najbliższe obszary Natura 2000, a tam, gdzie jest to uzasadnione (np. zagrożeniami) miejsca występowania siedlisk i gatunków chronionych w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Ponadto, w przypadku braku możliwości wystąpienia oddziaływania na obszary Natura 2000 zawsze należy ten fakt uzasadnić./


/podpis wnioskodawcy/


bip

uczen_na_piatke_
uczen_najlepsza
wyrownywanie_szans

Lubuskie warte zachodu

orlik2012
Związek Międzygminny Eko-Przyszłość