WNIOSEK NALEŻY WYPEŁNIĆ POPRZEZ SKOPIOWANIE PONIŻSZEGO TEKSTU

I WKLEJENIE DO PLIKU TEKSTOWEGO

 

..................................................................      ....................., dnia .............

..................................................................          

..................................................................

..................................................................

..................................................................

/imię i nazwisko wnioskodawcy, adres, tel., e-mail/

                                                                                      Wójt Gminy OtyńWNIOSEK

O WYDANIE DECYZJI

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACHdla przedsięwzięcia polegającego na: /…/, które zgodnie z § /…/ ust 1 pkt /…/ rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) kwalifikuje się jako planowane przedsięwzięcie mogące potencjalnie/zawsze[i] znacząco oddziaływać na środowisko. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia będzie niezbędna do uzyskania decyzji /…/[ii]./podpis wnioskodawcy/Załączniki:

1.Karta informacyjna przedsięwzięcia (3 egzemplarze + forma elektroniczna) lub raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (3 egzemplarze + forma elektroniczna)[iii];

2.Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar, na który będzie ono oddziaływać lub mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, na którym zaplanowano przedsięwzięcie, oraz obejmującą obszar na który będzie ono oddziaływać[iv];

3.Wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar, na który będzie ono oddziaływać.[i] W przypadku przedsięwzięć wymienionych w § 3 ww. rozporządzenia należy wybrać pierwszą opcję: potencjalnie. Dla przedsięwzięć wymienionych w § 2 ww. rozporządzenia przeznaczono drugą opcję: zawsze.

[ii] Należy tu wskazać rodzaj decyzji, o której mowa w art.  72 ust 1 ustawy ooś, które będą wymagać decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

[iii] Z reguły kartę informacyjną przedsięwzięcia załącza się do wniosku dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (wymienionych w § 3 ww. rozporządzenia) zaś raport będzie składany razem z wnioskiem tylko dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (wymienionych w § 2 ww. rozporządzenia).

[iv] Mapa sytuacyjno-wysokościowa będzie dołączana tylko dla przedsięwzięć ubiegających się o koncesje geologiczne lub decyzje określające szczegółowe warunki wydobywania kopaliny oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, zaś mapa ewidencyjna stanowi załącznik do wniosków o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla pozostałych przedsięwzięć.bip

uczen_na_piatke_
uczen_najlepsza
wyrownywanie_szans

Lubuskie warte zachodu

orlik2012
Związek Międzygminny Eko-Przyszłość